درباره شرکت
شرکت ره گستر نفت در سال ۱۳۷۸ با هدف حضور در اجرای پروژه های بزرگ در عرصه های مختلف عمرانی و دیگر زمینه های مرتبط با اساسنامه خود، توسط شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت تأسیس تا با ایجاد فضای کسب و کار و فرصت های شغلی مناسب ضمن حرکت در مسیر توسعه کشور، ضامن حفظ و ارتقاء ارزش سهام سهامداران خود باشد.

راهبرد اصلی شرکت توجه ویژه به موارد زیر می باشد:
<ul>
	<li>نوآوری در کلیه حوزه های سازمانی</li>
	<li>استفاده از فن آوری های روز و آخرین دستاوردهای مدیریتی</li>
	<li>تعهد بر اصل امانتداری در اصول حرفه ای</li>
	<li>شناخت دقیق نیاز مشتریان و مشتری مداری از طریق ایجاد اعتماد</li>
	<li>انجام صحیح و به موقع پروژه ها و کاهش هزینه های انجام کار</li>
	<li>ارتقا توانمندی نیروی انسانی و افزایش بهره وری آنها</li>
	<li>رشد و توسعه مجموعه از طریق شایسته سالاری</li>
	<li>احترام به کارکنان و بهبود وضعیت معیشتی آنها</li>
</ul>
 

این شرکت بر این باور است که با تمرکز بر موارد فوق قادر خواهد بود در راستای نیل به اهداف عالیه خود که همانا ایجاد یک مجموعه پویا و موفق در بازار رقابتی امروز می باشد، نتایج قابل قبولی بدست آورد.

شرکت ره گستر نفت (RGNC)

گروه شرکت های سرمایه گذاری صنعت نفت (OIIC)

شرکت ره گستر نفت در سال ۱۳۷۸ با هدف حضور در اجرای پروژه های بزرگ در عرصه های مختلف عمرانی و دیگر زمینه های مرتبط با اساسنامه خود، توسط شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت تأسیس تا با ایجاد فضای کسب و کار و فرصت های شغلی مناسب ضمن حرکت در مسیر توسعه کشور، ضامن حفظ و ارتقاء ارزش سهام سهامداران خود باشد. راهبرد اصلی شرکت توجه ویژه به موارد زیر می باشد:

  • نوآوری در کلیه حوزه های سازمانی
  • استفاده از فن آوری های روز و آخرین دستاوردهای مدیریتی
  • تعهد بر اصل امانتداری در اصول حرفه ای
  • شناخت دقیق نیاز مشتریان و مشتری مداری از طریق ایجاد اعتماد
  • انجام صحیح و به موقع پروژه ها و کاهش هزینه های انجام کار
  • ارتقا توانمندی نیروی انسانی و افزایش بهره وری آنها
  • رشد و توسعه مجموعه از طریق شایسته سالاری
  • احترام به کارکنان و بهبود وضعیت معیشتی آنها
  این شرکت بر این باور است که با تمرکز بر موارد فوق قادر خواهد بود در راستای نیل به اهداف عالیه خود که همانا ایجاد یک مجموعه پویا و موفق در بازار رقابتی امروز می باشد، نتایج قابل قبولی بدست آورد.