مهندسی، مدیریت و اجرای طرح های احداث، بهسازی و توسعه فرودگاه ها
بهسازی و توسعه باند فرودگاه سنندج

بهسازی و توسعه باند فرودگاه سنندج

اجرای برج مراقبت فرودگاه بهسازی و توسعه باند فرودگاه سنندج تطویل باند، اجرای روکش آسفالت و بهسازی باند قدیم و عوامل پروازی   مشخصات طرح خاکریزی: ۱،۲۵۲،۷۸۰  متر مکعب خاکبرداری: ۵۱،۷۸۰ مترمکعب بیندر: ۲۷،۶۰۰ تن توپکا: ۲۷،۶۰۰ تن   کارفرما: شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور مشاور: مهندسین مشاور فرود...

توسعه و بهسازی فرودگاه جزیره لاوان

توسعه و بهسازی فرودگاه جزیره لاوان

توسعه باند، احداث برج مراقبت، احداث ساختمان تجهیزات فنی و اجرای سیستم روشنایی   مشخصات طرح خاکریزی: ۱۸۰،۰۰۰ متر مکعب اساس و زیر اساس: ۴۰،۰۰۰ متر مکعب آسفالت: ۲۶،۰۰۰ تن حمل دریایی: ۳۰۰،۰۰۰ تن بتن ریزی: ۲،۰۰۰ متر مکعب   کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران مشاور: مهندسین مشاور چرخبال...